İmar hukuku disiplinlerarası bir hukuk dalı olmasının yanı sıra aynı zamanda hukuk dışı alanlarda da bilgi ve tecrübe sahibi olmayı gerektirmektedir. Bu anlamda, söz konusu hukuk dallarındaki tecrübemiz ve sahip olduğumuz bilgiyle birlikte, müvekkillerimize etkin ve sonuç odaklı danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktayız.

İmar Hukuku kapsamında; İmar planlarının kesinleşmesi, iptali, yürütmesinin durdurulması; Parselasyon işlemleri; Kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma davaları; Belediye imar ve iskan işlemleri; 2b arazileriyle ilgili zilyetliğin tespiti davaları ile her türlü uyuşmazlığın çözümü için hukuki danışmanlık verilmesi ve yasal süreçlerin takibi süreçlerinde hukuki destek veriyoruz.

1/1000, 1/5000, 1/10.000,1/25.000 Ölçekli İmar Planlarının İptali Davaları, Kamulaştırma (İstimlak) İptali Davaları, Belediyelerin İskan İşlemlerine İlişkin Yapılacak İtirazlar Ve Hukuki Prosedürün Takibi, Kaçak Yapı Para Cezalarının İptali Davaları, Yıkım Kararlarının İptali Davaları ve Eski Eser Hukuku ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku'dur. Beldekilerin veya diğer kurumların hukuki veya fiili kamulaştırmasız el atma ve ecri-misil davaları, kamulaştırma bedeli espiti ve tescil davaları alanlarında hizmet sunmaktayız.