Bireylerin ve şirketlerin günlük yaşam ve iş hayatında İdarenin hukuki dayanaktan yoksun idari işlemleriyle karşılaşması söz konusu olabilir. İdare hukukunun temel ilkelerinden biri idarenin her türlü işleminin hukuki dayanağının bulunması ve bu dayanağın var olup olmadığının yetki, görev, zaman, şekil bakımından yargının denetimine açık olmasıdır. Yine birey ve şirketlerin kazancının bir kısmının devlet tarafından vergi olarak alınması söz konusu ise de, bu vergilendirmenin gereğinden fazla olup olmadığı, hukuku uygun olup olmadığı gerek ulusal mahkemeler düzeyinde, gerek Ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde denetime açıktır.

Erterzi Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, şirketlerin idari ve vergi hukuku alanında sorunlarla karşılaşmaması amacına yönelik olarak konusunda uzman vergi danışmanları ve gümrük vergisi müşavirleriyle birlikte önleyici danışmanlık hizmeti sunduğu gibi, bireylerin idare ve vergi hukunda karşılaştıkları problemlerin hukuki alanda çözümü, idari işlemin iptali, vergi uyuşmazlıklarının uzlaşma veya yargısal yollarla çözümü hususunda danışan ve müvekkillerine sektörel ve hukuksal hizmet sağlamaktadır.